ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสรประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
-------------------------------------------
ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ลงวันที่ 19 มีนาคม 2557 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ลงวันที่ 21 เมษายน 2557 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ไปแล้วนั้น
บัดนี้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันและคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีผู้สอบได้ ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
- นางสาวนิติยาภรณ์ พัวเจริญเกียรติ
ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบแข่งขันและสอบคัดเลือกได้ทราบดังนี้
1. ผู้สอบแข่งขันและสอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามลำดับใน
บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ตามอัตราว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
2. บัญชีผู้สอบแข่งขันและสอบคัดเลือกได้ใช้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2557 เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งอื่นได้ตามความเหมาะสม
3. ผู้สอบแข่งขันและสอบคัดเลือกได้ผู้ใดขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันและสอบคัดเลือกได้ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันและสอบคัดเลือกได้ คือ
3.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
3.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการพนักงานจ้างภายในเวลาที่กำหนด
3.3 ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามที่กำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
3.4 ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีที่สอบได้
-2-
4. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือไม่ได้ยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้มาสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้ที่สอบแข่งขันได้ ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการพนักงานจ้างในตำแหน่งที่สอบแข่งขันและสอบคัดเลือกได้
5. กำหนดการรายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวจะแจ้งให้ทราบภายหลังจากได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตรัง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ.2557(นายสมชาย สงรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว


อบต.หนองบัว ส่งเมล์ถึง อบต.หนองบัว 118.174.20.225 [ วันพุธ ที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 10:28 น. ]

 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
 
ความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษร
 
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ