ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีปู้สอบแข่งขันได้ใน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป อบต.หนองบัว


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
************************************
ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2556 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ไปแล้วนั้น
บัดนี้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันและคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีผู้สอบได้ ดังนี้
1. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
1.1 นายศักดาวุธ สิทธิโยธา
ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบแข่งขันและสอบคัดเลือกได้ทราบดังนี้
1. ผู้สอบแข่งขันและสอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามลำดับในบัญชีผู้สอบ
คัดเลือกได้ตามอัตราว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
2. บัญชีผู้สอบแข่งขันและสอบคัดเลือกได้ใช้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งอื่นได้ตามความเหมาะสม
3. ผู้สอบแข่งขันและสอบคัดเลือกได้ผู้ใดขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันและสอบคัดเลือกได้ดังกล่าวข้าง
ต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันและสอบคัดเลือกได้ คือ
3.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
3.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการพนักงานจ้างภายในเวลาที่กำหนด
3.3 ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามที่กำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ในตำแหน่งที่สอบได้
3.4 ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น
ไว้ในบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีที่สอบได้
4. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรง
ตามประกาศรับสมัครสอบ หรือไม่ได้ยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้มาสมัครสอบ หรือ
คุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้ที่สอบแข่งขันได้ ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการพนักงานจ้างในตำแหน่งที่สอบแข่งขันและสอบคัดเลือกได้

/5. กำหนดการรายงาน…

-2-

5. กำหนดการรายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556(นายสมชาย สงรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวอบต.หนองบัว ส่งเมล์ถึง อบต.หนองบัว 118.174.20.226 [ วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 17:05 น. ]

 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
 
ความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษร
 
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ