ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
-------------------------------------------
ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปพนักงานจ้างตามภารกิจและประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ลงวันที่ 7 มกราคม 2556 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ลงวันที่ 9 มกราคม 2556 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ไปแล้วนั้น
บัดนี้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันและคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีผู้สอบได้ ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตร
1.1 นางจุฑารัตน์ แก้วชูช่วย
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยบุคลากร จำนวน 1 อัตรา
2.1 นางสาวปัณชญา สิทธิโยธา
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
3.1 นายธีรโชติ ยอดราช
4. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
4.1 นางสาววริฏฐา ไชยศร
4.2 นางสาวณปภัช สังข์นุ่น
5. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ำ จำนวน 1 อัตรา
5.1 นายวีระยุทธ วิสุทธยะรัตน์

/ทั้งนี้ ขอแจ้ง...
-2-
ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบแข่งขันและสอบคัดเลือกได้ทราบดังนี้
1. ผู้สอบแข่งขันและสอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามลำดับใน
บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ตามอัตราว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
2. บัญชีผู้สอบแข่งขันและสอบคัดเลือกได้ใช้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2556 เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งอื่นได้ตามความเหมาะสม
3. ผู้สอบแข่งขันและสอบคัดเลือกได้ผู้ใดขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันและสอบคัดเลือกได้ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันและสอบคัดเลือกได้ คือ
3.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
3.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการพนักงานจ้างภายในเวลาที่กำหนด
3.3 ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามที่กำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
3.4 ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีที่สอบได้
4. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือไม่ได้ยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้มาสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้ที่สอบแข่งขันได้ ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการพนักงานจ้างในตำแหน่งที่สอบแข่งขันและสอบคัดเลือกได้
5. กำหนดการรายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,ผู้ช่วยบุคลากร,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวจะแจ้งให้ทราบภายหลังจากได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตรัง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2556(นายสมชาย สงรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

อบต.หนองบัว ส่งเมล์ถึง อบต.หนองบัว 118.174.20.226 [ วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2556 เวลา 14:09 น. ]

 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
 
ความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษร
 
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ