ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :เพิ่มความเข้มแข็งให้ กม.
  รายละเอียด : นายสุชิน สุธาชีวะ นายอำเภอรัษฎา เปิดเผยว่าคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันการพัฒนาต่าง ๆ ในหมู่บ้าน หาก กม.มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานจะช่วยให้การพัฒนาหมู่บ้านเจริญก้าวหน้า เพื่อให้ กม. มีบทบาทและมีความสำคัญอย่างแท้จริงในเรื่องการพัฒนาและกำหนดทิศทางของหมู่บ้าน อำเภอรัษฎาจึงได้กำหนดให้ กม. มีการประชุมทุกเดือน โดยเน้นการจัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยให้ทุกภาคส่วนนำโครงการที่จะจัดทำในหมู่บ้านเสนอเข้าไว้ในแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนด้วย เพื่อนำไปมอบให้ อบต. พิจารณาคัดเลือกจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี หากโครงการใดไม่มีในแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน นายอำเภอจะไม่อนุมัติให้จัดทำ จะต้องนำกลับไปเสนอเข้าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนก่อน ทั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เห็นความสำคัญของแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน อันจะเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งให้กับ กม.ด้วย ทั้งนี้อำเภอได้จัดให้มีการอบรมสร้างความเข้าใจให้ กม. ทุกหมู่บ้านทราบแล้ว และจะจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ กม. ในโอกาสต่อไปด้วย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มกราคม. 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 145 คน