ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  รายละเอียด : นายสุชิน สุธาชีวะ นายอำเภอรัษฎา เปิดเผยว่าอำเภอรัษฎาเป็นพื้นที่ที่กำลังมีการขยายตัวทางด้านที่อยู่อาศัย การพาิณิชย์ และการผลิตต่าง ๆ ทำให้เริ่มมีปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะคู คลอง เพื่อช่วยรักษาคูคลองให้มีความสะอาด สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ตลอดไป อำเภอจึงได้กำหนดนโยบายในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะคู คลอง โดยให้มีการปลูกหญ้าแฝกในริมตลิ่งที่มีการกัดเซาะของน้ำ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับริมถนนทุกสาย ทั้งถนนหลักและถนนรอง ให้ทุกหมู่บ้านสำรวจคู คลอง ในหมู่บ้านและจัดให้มีการพัฒนาหรือกำจัดสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำสม่ำเสมอ ปลูกพืชเศรษฐกิจริมคลอง ฝาย สระน้ำ และประการสุดท้าย ตั้งคณะทำงานสำรวจตรวจสอบการปล่อยของเสียหรือน้ำเสียลงคู คลอง ของสถานประกอบการทุกประเภท รวมถึงฟาร์มต่าง ๆ ด้วย หากพบมีการกระทำที่ไม่ถูกต้องให้ตักเตือนแก้ไขทันที
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มกราคม. 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 118 คน