ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :สุดยอดเมืองแห่งความสุข
  รายละเอียด : นายสุชิน สุธาชีวะ นายอำเภอรัษฎา เปิดเผยว่า นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กำหนดไว้ว่า จังหวัดตรังเป็น "เมืองแห่งความสุข" เพราะมีปัจจัยหลายสิ่งหลายอย่างที่เกื้อกูล และได้รับการประเมินจากหน่วยงานเกี่ยวข้องว่าจังหวัดตรังเป็นเมืองที่น่าอยู่ อันดับที่ 3 ของประเทศ ในส่วนของอำเภอรัษฎา จากการประเิมินของกรมส่งเสริมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ปรากฎว่าประชาชนชาวอำเภอรัษฎา เป็นอำเภอที่ประชาชนมีสุขภาพจิตดีที่สุดของประเทศไทย และผลงานล่าสุดจากการประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพประจำปี 2555 ปรากฎว่าโรงเรียนบ้านลำช้าง ตำบลเขาไพร ได้รับรางวัลระดับเพชร โรงเรียนบ้านคลองมวน และโรงเรียนบ้านควนหนองยาง ตำบลหนองปรือ ได้รับรางวัลระดับทอง อีกโครงการหนึ่งคือ การประกวดโครงการสรรหาสุดยอดส้วมสาธารณะ ประเภทโรงเรียน สถานบริการสาธารณสุข และศาสนสถาน ประจำปี 2555 อำเภอรัษฎาสามารถชนะเิลิศทุกประเภท และเป็นตัวแทนจังหวัดแข่งขันระดับประเทศต่อไป และผลงานล่าสุด อสม.ของอำเภอรัษฎา 2 คน ได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับภาคทั้ง 2 ประเภท สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า ประชาชนอำเภอรัษฎามีสุขภาพพื้นฐานทางกายที่ดี และส่งผลถึงสุขภาพจิตให้ดีตามไปด้วย ขอขอบคุณและขอชื่นชมหน่วยงานรวมถึงเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องไว้ ณ โอกาสนี้ "รัษฎา เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก" แท้จริง

NUSAPLAY
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มกราคม. 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 226 คน