ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :สร้างความเข้มแข็งให้ กม.
  รายละเอียด : นายสุชิน สุธาชีวะ นายอำเภอรัษฎา เปิดเผยว่าคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน หาก กม. มีความเข้มแข็งการพัฒนาตามโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลและกระทรวง ทบวง กรม จะดำเนินไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อย อีกทั้งยังเ็ป็นการแสดงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง เพราะ กม. ประกอบด้วย ท้องที่ ท้องถิ่น ประธานกลุ่มอาชีพ ชมรมและประชาชนผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้าน อำเภอรัษฎาเห็นถึงความสำคัญของ กม. อย่างแท้จริง จึงได้กำหนดแผนงานและกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนการทำงานของ กม. และให้ทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญกับ กม. จึงได้แจ้งให้ทุกหมู่บ้านโดย กม. ให้มีการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2556 แล้วจัดส่งให้กับ อบต. ในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2557 โดยกำหนดให้ทุก อบต. ต้องมีแผนงานโครงการของแผนดังกล่าวไม่น้อยกว่า 70% ทั้งนี้ให้รวมทั้งโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะขอสนับสนุนงบประมาณจากท้องที่ด้วย หากไม่มีโครงการอยู่ในแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนแล้ว นายอำเภอจะไม่อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณให้ ต้องนำกลับไปเสนอ กม. นำเข้าบรรจุในแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ก่อน การกำหนดแนวทางดังกล่าวจะทำให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญของแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งมาจากการประชุมพิจารณาของ กม. นั่นเอง ถือว่าเป็นแนวทางขับเคลื่อนในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ กม. และประชาชนจะได้เห็นความสำคัญของ กม. และให้การสนับสนุน กม. อย่างแท้จริง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 2441 คน