ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :ป้องกันมลพิษ
  รายละเอียด : นายสุชิน สุธาชีวะ นายอำเภอรัษฎา กล่าวว่าอำเภอรัษฎา เป็นพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก เหมาะกับอาชีพทำสวนยาง สวนปาล์ม และสวนผลไม้ และเลี้ยงสัตว์ จากการตรวจสอบพบว่าในพื้นที่อำเภอรัษฎามีผู้ประกอบการทำโรงน้ำยาง โรงไม้ยาง ฟาร์มเลี้ยงไก่ และฟาร์มเลี้ยงหมู มากถึง 90 กว่าแห่ง ซึ่งกิจการเหล่านี้หากไม่ควบคุมดูแลจะสร้างปัญหามลพิษให้กับประชาชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ผู้ประกอบการอยู่ได้ ประชาชนอยู่ได้ อำเภอรัษฎาจึงได้เชิญผู้ประกอบการดังกล่าวทั้งหมดมาประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอรัษฎา โดยมีตัวแทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง และตัวแทนด้านสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตรัง ร่วมประชุมชี้แจงด้วย โดยเน้นให้ผู้ประกอบการช่วยดูแลและปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.สาูธารณสุข และ พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม โดยเคร่งครัด เพื่อมิให้สร้างปัญหาความเืดือดร้อนให้กับประชาชนและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการปล่อยน้ำเสียลงคลอง เพราะจะทำให้สัตว์น้ำเสียชีวิตแล้ว ประชาชนหลายหมู่บ้านมีการทำระบบประปาหมู่บ้านจากคลองต่าง ๆ จึงขอให้ผู้ประกอบการทุกรายได้ตระหนักในเรื่องนี้เป็นสำคัญ หากมีปัญหาการร้องเรียนจากชาวบ้าน ซึ่งผู้ประกอบการทุกรายรับปากให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และอำเภอรัษฎาได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อออกไปติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังในเรื่องนี้ด้วย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 2477 คน