ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :อสม.ดีเด่น
  รายละเอียด : นายสุชิน สุธาชีวะ นายอำเภอรัษฎา เปิดเผยว่าบุคคลที่มีความเสียสละและน่ายกย่องชมเชยเป็นอย่างยิ่ง คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพราะมีภารกิจในการเฝ้าระวังดูแลปัญหาโรคภัยไข้เจ็บให้กับประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ อสม. กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดให้มีการประกวดคัดเลือก อสม.ดีเด่น ประจำปี โดยแบ่งเป็นสาขาต่าง ๆ 10 สาขา โดยมีการคัดเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอ จังหวัด ภาค และระดับประเทศ สำหรับปี 2556 สมาชิก อสม. อ.รัษฎา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดตรัง เข้าประกวดคัดเลือกระดับภาคใต้ จำนวน 2 คน ได้แก่ นางนิยม ไตรแพทย์ สมาชิก อสม. ม.2 ต.ควนเมา สาขาการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และนางกนกพร สมจริง อสม. ม.5 ต.คลองปาง สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค ผลการประกวดระดับภาคใต้ผ่านไปแล้วปรากฎว่า นางนิยม ไตรแพทย์ ได้เป็นตัวแทนภาคใต้ เข้ารับการประกวดคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป สำหรับ อสม.อ.รัษฎา ถือเป็นกำลังหลักสำคัญในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของอำเภอ จึงขอชื่นชมและขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

Slot online
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 2575 คน