ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :ยึดหลัก
  รายละเอียด : นายสุชิน สุธาชีวะ นายอำเภอรัษฎา กล่าวว่าการทำงานต้องมีหลักการที่ชัดเจน งานต่าง ๆ จึงจะสำเร็จลงได้ด้วยดี ซึ่งนายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผวจ.ตรัง ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานยึดหลักการบูรณาการ เพื่อสนองนโยบายของ ผวจ.ตรัง อำเภอรัษฎาจึงได้กำหนดแนวทางการทำงานของทุกภาคส่วนอำเภอรัษฎาไว้ คือ
1. แนวคิดให้คิดว่า "เรามีกรมหนึ่งกรมเดียว คือ กลมเกลียวรัษฎา" ทุกส่วนราชการทุกคนเป็นข้าราชการของอำเภอรัษฎา จึงไม่มีการแบ่งแยกสังกัด
2. หลักการทำงาน "มังกร 7 หัว ลำตัวเดียวกัน" โดยแบ่งคนทุกภาคส่วนเป็น 7 ประเภท ได้แก่
1) ประชาชน ทุกกิจกรรมต้องเข้ามีส่วนร่วม
2) ครูอาจารย์ คือผู้อบรมสั่งสอนบุตรหลานประชาชน
3) ผู้นำศาสนา คือ ผู้พัฒนาจิตใจทุกภาคส่วน
4) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คือ แขน ขา หู ตา ของราชการ และอยู่ใกล้ชิดประชาชนและพื้นที่มากที่สุด คือ เป็นนักรบฝ่ายบู๊
5) ท้องถิ่น คือ กำลังสนับสนุน ถือเป็นนักบุญฝ่ายบุ๋น
6) องค์การประชาชน คือ มูลนิธิ องค์กรการกุศล และกลุ่มอนุรักษ์ต่าง ๆ
7) ข้าราชการ คือ ผู้ประสานงานข้อ 1 - 6
โดยกล่าวต่อว่าที่ผ่านมาหน่วยงานต่าง ๆ มักต่างคนต่างทำ เสมือนมังกรหัวเดียวตัวเดียว แต่ถ้าเป็นมังกร 7 หัวลำตัวเดียวกัน หัวไหนจะไปทางไหนหัวอื่นก็ต้องตามไปด้วย เพราะมีลำตัวเดียวกัน เปรียบเสมือนการทำงาน ถ้าหน่วยหนึ่งหน่วยใดมีกิจกรรม หน่วยอื่นภาคอื่นต้องไปเข้าร่วมด้วย งานต่าง ๆ จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย คือ "ความสำเร็จของอำเภอ"Poker Pulsa
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 2523 คน