ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :โครงการ "เพิ่มสุข ลดทุกข์"
  รายละเอียด : นายสุชิน สุธาชีวะ นายอำเภอรัษฎา เปิดเผยว่านายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผวจ.ตรัง ได้กำหนดว่า "ตรัง เมืองแห่งความสุข" ให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดทำโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสนับสนุนคำกล่าวดังกล่าว อำเภอรัษฎาจึงได้กำหนดให้มีโครงการต่าง ๆ เพื่อ "เพิ่มสุข ลดทุกข์" ให้กับประชาชน โดยเห็นว่าสุขนั้นมีที่มาจากหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรับบริการที่ดีจากภาครัฐ เป็นต้น สำหรับโครงการที่กำหนดไว้เป็นหลักในการทำงาน ได้แก่
1. โครงการดูแลผู้พิการและผู้สูงวัยให้อบอุ่น
2. โครงการภูิมิรักษ์ พิทักษ์สายน้ำ รักษ์สิ่งแวดล้อม
3. โครงการเข้าวัดพัฒนาจิต สวดมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ และต้านภัยยาเสพติด
4. โครงการรัษฎารวมใจต้านภัยยาเสพติด
5. โครงการสร้างรัษฎาให้สงบสุข ลดอบายมุขและปลอดอาชญากรรม
6. โครงการสร้างสามัคคี ปรองดอง น้องพี่รัษฎา
7. โครงการเชิดชูและปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ในแต่ละโครงการจะมีกิจกรรมต่าง ๆ หลายกิจกรรม ซึ่งได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานไปพิจารณาจัดทำตามกำลังความสามารถ โดยมีทั้งกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณและใช้งบประมาณ ทั้งนี้ให้ยึดหลักการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และหวังว่าการดำเนินกิจกรรมตามโครงการข้างต้นจะสนับสนุน "เพิ่มสุข ลดทุกข์" ให้กับประชาชนอำเภอรัษฎา และสนองนโยบาย "ตรัง เมืองแห่งความสุข" อย่างแท้จริง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 2450 คน