ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :ดูแลผู้พิการและผู้สูงวัยให้อบอุ่น
  รายละเอียด : นายสุชิน สุธาชีวะ นายอำเภอรัษฎา เปิดเผยว่าในสังคมปัจจุบันมีผู้สูงอายุและผู้มีสภาพกายพิการจำนวนมาก เพราะมีบริการและการเฝ้าระวังทางภาครัฐดี ทำให้ประชาชนมีอายุยืนยาว สำหรับผู้พิการหลายคนได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองในการรักษาความสงบเรียบร้อย ทำให้ต้องประสบปัญหาร่างกายพิการ ฉะนั้นสังคมจึงต้องให้ความสนใจดูแลให้พวกเขาเหล่านั้นมีความสุขใจและสุขกาย และอยู่ในสังคมได้อย่างอบอุ่น โดยไม่ถือเป็นภาระต่อสังคมและครอบครัว อำเภอรัษฎาได้ตระหนักในบุคคลเหล่านี้เป็นอย่างดี เห็นว่าหลายคนได้สร้างคุณความดีต่อสังคมมามาก จึงได้จัดให้มีโครงการดูแลผู้พิการและผู้สูงวัยให้อบอุ่นอำเภอรัษฎา โดยได้มอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สำรวจตรวจสอบในพื้นที่ หากพบว่ามีผู้มีสภาพร่างกายพิการหรือผู้สูงอายุ ที่ยังมีความลำบากหรือขัดสนอยู่ให้แจ้งนายอำเภอรัษฎาทราบ เพื่อหาทางให้ความช่วยเหลือ สำหรับการช่วยเหลือเบื้องต้นมอบหมายให้นายกเทศบาลและนายก อบต. ช่วยเหลือ หากไม่เพียงพออำเภอจะขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานและหน่วยการกุศลต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด สโมสรโรตารี สโมสรโรตารีช่อศรีตรัง สโมสรไลออน นอกจากนี้ยังมีผู้จิตศรัทธาทั้งในพื้นที่ อ.รัษฎา และพื้นที่อำเภออื่น ๆ ของ จ.ตรัง หลายรายที่ให้ความสนใจ แสดงความจำนงช่วยเหลืออำเภอรัษฎาด้วย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 2429 คน