ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :สุดยอดสถานศึกษารัษฎาเป็นเลิศ
  รายละเอียด : นายสุชิน สุธาชีวะ นายอำเภอรัษฎา เปิดเผยให้ทราบว่า อำเภอรัษฎามีเป้าหมายในการทำงาน คือ "มุ่งมั่นพัฒนา รัษฎาสู่ความเป็นเลิศ" โดยมีการทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ซึ่งได้รับความสำเร็จไปแล้วหลายด้าน โดยเฉพาะงานด้านสาธารณสุขถือเป็นอำเภอต้นแบบในการส่งเสริมสุขภาพ สำหรับด้านการศึกษาปรากฎว่าสถานศึกษาหลายแห่งได้รับความสำเร็จในการบริหารงาน รวมทั้งการเรียนการสอนด้วย ซึ่งมีโรงเรียนต่าง ๆ ได้รับรางวัลในปีที่ผ่านมา ได้แก่
1. โรงเรียนวัดควนเมา ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม (OBEC AWORD) นักเรียนได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง และการแข่งในกีฬาขั้นพื้นฐานได้เป็นตัวแทนภาคใต้ในประเภทเซปักตะกร้อหญิงอายุ 12 ปี 15 ปี และตะกร้อลอดห่วง รุ่น 12 ปี ซึ่งผลปรากฎว่าเซปักตะกร้อรุ่น 12 ปี ได้เหรียญทองแดงของประเทศไทย รางวัลโรงเรียนพระราชทาน และรางวัลโรงเรียนมาตรฐาน
2. โรงเรียนบ้านคลองมวน ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคใต้ในการพูดภาษาอังกฤษ และเป็นตัวแทนภาคใต้แข่งขันระดับประเทศในการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบรถยนต์
3. โรงเรียนบ้านทอนเหรียญ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศในการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
4. โรงเรียนบ้านหนองบัว ไ้ด้รับเลือกเป็นโรงเรียนดีศรีตำบล
5. โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเขตพื้นที่ประถมศึกษาเขต 2 ตรัง
6. โรงเรียนบ้านควนหนองกก ได้รับคัดเลือกไปแข่งขันประเภทจัดสวนถาดแบบแห้ง งานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ จ.ภูเก็ต
7. โรงเรียนบ้านลำช้าง ได้รับรางวัลโรงเรียนนิยมไทยแบบยั่งยืนของกระทรวงพาณิชย์ รางวัลโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมการอ่านของ สพฐ. รางวัลชนะเลิศโรงเรียนส้วมสุขสันต์ของ สพฐ. รางวัลสุดยอดส้วมของจังหวัด รางวัลโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ผลที่โรงเรียนต่าง ๆ ได้รับรางวัลจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงคุณภาำพของนักเรียนและคุณครูในการเรียนการสอนที่เอาใจใส่อย่างจริงจัง น่ายกย่องชมเชยเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบคุณครูและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 2573 คน