ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :ผลงานด้านอนามัยยอดเยี่ยม
  รายละเอียด : นายสุชิน สุธาชีวะ นายอำเภอรัษฎา เปิดเผยว่า ในปี 2555 ที่ผ่านมา อำเภอรัษฎามีผลงานที่น่าพึงพอใจมากในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการดูแลอนามัยสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยสามารถชนะการประกวดแข่งขันได้หลายรางวัล ดังนี้
1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาำพระดับเพชรของประเทศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านลำช้าง ต.เขาไพร
2. อำเภอพัฒนาต้นแบบศูนย์การเรียนรู้สุขภาพดีเด่น
3. สถานีอนามัยทุกแห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานงานสุขศึกษา
4. ชนะิเลิศระดับเขตในการประกวดสุดยอดส้วมทุกประเภท
4.1 ประเภทสถานบริการสาธารณสุข ได้แก่ สถานีอนามัยตำบลคลองปาง
4.2 ประเภทวัด ได้แก่ วัดถ้ำพระพุทธ ม.6 ต.หนองบัว
4.3 ประเภทโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านลำช้าง ต.เขาไพร
5. ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับดี 5 ปีซ้อน
6. อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
7. นวัตกรรมดีเด่น "แผงลอยสอยดาว" ระดับเขต ได้แก่ สถานีอนามัยตำบลคลองปาง
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคระดับจังหวัด ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก ม.8 ต.หนองปรือ
9. หมู่บ้านปลอดยุงลาย ระดับจังหวัด ได้แก่ บ้านหนองบัว ม.8 ต.หนองบัว
10. อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับภาคใต้ ได้แก่ นางเพ็ญศิริ ทองอ่อน สาขาสุขภาพจิตในชุมชน
11. อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ นางสีเงิน ทองแก้ว สาขานมแม่สายใยรักแห่งครอบครัว และนางหนูนิตย์ จันทร์ทอง สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ทั้งนี้เพราะเจ้าหน้าที่สาุธารณสุขมีความจริงในและจริงจังในการทำงาน โดยไม่ย่อท้อต่อความเหนื่อยยาก ถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการอื่นได้ และขอขอบคุณบุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งจนผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับรางวัลดังกล่าว

SLOT ONLINE
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มกราคม. 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 2580 คน